การตรวจวิเคราะห์การใช้ยาเฉพาะบุคคล

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล มีผลทำให้แต่ละคนมีการตอบสนองต่อยาได้แตกต่างกัน

การตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์นี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ ในการเลือกใช้ยา และการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย (Personalized Medicine) โดยมุ่งหวังให้ได้รับประสิทธิผลยาสูงสุด และลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การใช้ยาเคมีบำบัด
การตรวจการกลายพันธุ์ระดับยีนสำหรับการใช้
ยาจำเพาะเจาะจง (Targeted Drug)
การตรวจยีนฟิวชันสำหรับการใช้ยาจำเพาะเจาะจง

เลือกและปรับขนาดยาให้เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิผลยาสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม