การตรวจประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคลจากรหัสพันธุกรรม

การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคลที่ไม่ได้มีแต่เพียงเพื่อการรักษา

แต่ยังสามารถตรวจสอบ และประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคล เพื่อบ่งบอกถึง ภาวะความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมต่าง ๆ ความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อ ปริมาณและประเภทของยาที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการดูแลสุขภาพโดยรวม จากลักษณะทางพันธุกรรมของคุณ

การตรวจยีนลักษณะผิวหนัง
การตรวจยีนความอ้วน

เพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมและ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆของแต่ละบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม