GenomeME ผู้นำด้านนวัฒกรรมการตรวจวิเคราะห์ยีน(Gene) และรหัสพันธุกรรม(DNA)

ที่ช่วยในการสนับสนุนการตรวจรักษาและการดูแลสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงนวัตกรรม แห่งการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น

GenomeME เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ยีน(Gene) และรหัสพันธุกรรม(DNA) ที่ช่วยในการสนับสนุนการตรวจรักษาและการดูแลสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดทางการแพทย์ และประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี เรามีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) และเทคโนโลยีไบโอชิพ (ฺBio-Chip) ที่ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยาก ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการตรวจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าซึ่งถึงนวัตกรรมแห่งการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น

โดย GenomeME  มีบริการที่โดดเด่น ในด้านการตรวจวิเคราะห์ยีนเพื่อค้นหาพรสวรรค์หรือศักยภาพแฝง (GenomeME Genius Passport) ที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึงศักยภาพแฝงของลูกน้อย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการออกแบบการเรียนรู้พร้อมเสริมสร้างทักษะให้แก่บุตรหลานได้อย่างมีศักยภาพ นอกเหนือจากนี้

Business Partner

GenomeME ยังมีบริการตรวจดีเอ็นเอที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากบริษัท หวนจี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อจะร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการดูแลและรักษาสุขภาพที่ดีและทันสมัย ให้กับผู้คนต่อไป

Why Are We Exceptional

ความแตกต่างที่สร้างสรรค์ของ GenomeME

ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในรูปแบบเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) ร่วมกับนวัตกรรมไบโอชิพ ทำให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

รวดเร็ว

สามารถทราบผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการได้รวดเร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง จนถึง 2 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของบริการตรวจวิเคราะห์ นับจากเวลาที่ห้องปฏิบัติการ ได้รับสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง และเริ่มปฏิบัติการ
หมายเหตุ : นับจากเวลาที่ห้องปฏิบัติการได้รับสั่งส่งตรวจ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

มั่นใจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ทางการแพทย์ และนักจิตวิทยา สถาบันชั้นนำ ที่เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา

Client Reference

จากผลงาน ด้านนวัฒกรรมการตรวจวิเคราะห์ยีน และ DNA เพื่อสุขภาพ

ที่ช่วยในการสนับสนุนการตรวจรักษาโรค การดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและออกแบบวิถีชีวิต ทำให้วันนี้ปัจจุบัน GenomeME ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย โรงเรียน คลอบคลุมทั่วทุกประเทศไทย

Professional Team

มั่นใจด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์

มั่นใจด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ทางการแพทย์ และนักจิตวิทยาสถาบัญชั้นนำที่เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา

ดร.ธัญวิสิษฐ์-เจริญยิ่ง

นักวิจัยฯ และผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แม่นยำ อุปนายกสมาคมวิจัยสมุนไพร และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ปรึกษากรรมการบริหารฯ สถาบันวิสาหกิจชุมชนร่มเกล้า

ดร.ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิ่ง

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาวตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
นพ.อรรถพล-สุคนธาภิรมย์-ณ-พัทลุง

พ.บ. (จุฬาลงกรณ์ฯ)
ว.ว. สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทย์สภา)
Post doctoral research fellow
Yale University School of Medicine USA

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์
นาย-วอทันยู-นครศรี

วท.บ. พันธุศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)
ปร.ด. ชีวเคมีทางการแพทย์ (รองตีพิมพ์)
สว่นงานธนาคารชีวภาพแห่งชาติ (สวทช)

นาย วอทันยู นครศรี

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีวสารสนเทศ
ผศ.นพ.-มนตรี-กิจมณี

อดีต รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิ หัวใจแห่งความหวัง

ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์
รศ.นพ.ชาญวิทย์-โคธีรานุรักษ์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-F.I.M.S (การกีฬาแห่งประเทศไทย)

รศ.นพ. ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

ค้นคว้า วิจัย พัฒนาอยู่เสมอ

จากความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา GenomeME เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการของเรา เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนและโลกใบนี้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม